>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Quality Assurance Prince of Songkla University Pattani Campus  <<
:: เมน ู::
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร/บุคลากร
โครงสร้างและภาระงาน
คู่มือประกันคุณภาพ

คู่มือการจัดทำรายงานประจำปี            การประเมินคุณภาพ ม.อ.

common data set


ประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษา

         ประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษา

        ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจะทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและการพัฒนาการศึกษาทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมาย/การวางแผน การทำตามแผน การประเมินผล
และการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงาน นอกจากนี้การประกัน
คุณภาพการศึกษายังเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้

 1. ผู้เรียนและผู้ปกครองมีหลักประกันและความมั่นใจว่าสถานศึกษาจะ
  จัดการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 2. ครูได้ทำงานอย่างมืออาชีพ ได้ทำงานที่เป็นระบบที่ดี มีประสิทธิภาพ
  มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และเน้นวัฒนธรรมคุณภาพ
  ได้พัฒนาตนเองและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทำให้เป็นที่ยอมรับ
  ของผู้ปกครองและชุมชน
 3. ผู้บริหารได้ใช้ภาวะผู้นำ และความรู้ความสามารถในการบริหารงาน
  อย่างเป็นระบบและมีความโปร่งใส เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
  เป็นที่ยอมรับและนิยมชมชอบของผู้ปกครองและชุมชนตลอดจน
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็นประโยชน์
  ต่อสังคม
 4. หน่วยงานที่กำกับดูแลได้สถานศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพ
  ในการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระในการกำกับดูแล
  สถานศึกษา และก่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพทางการศึกษา
  และคุณภาพของสถานศึกษา
 5. ผู้ประกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้เยาวชนและ
  คนที่ดีมีคุณภาพและศักยภาพที่จะช่วยทำงานพัฒนาองค์กร ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป

ขอให้มีความสุขกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น่ะค่ะ

ด้วยความปรารถนาดี

จากฝ่ายประกันคุณภาพ

  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่
24 มีนาคม พ.ศ.2551
:: Power by Computer Center ::