ฝ่ายประกันคุณภาพ
 >> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Quality Assurance Prince of Songkla University Pattani Campus  <<
:: เมน ู::
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
ผู้บริหาร/บุคลากร
โครงสร้างและภาระงาน
คู่มือประกันคุณภาพ

คู่มือการจัดทำรายงานประจำปี
     การประเมินคุณภาพ ม.อ.

common data set
การประชุม /โครงการ
E-SAR
ระบบรวบรวมข้อมูลออนไลน
  แบบฟอร์ม/คู่มือ
 Web portal PMQA
รวบรวมรายชื่อผู้ที่สามารถ
     เป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
     ประเมินคุณภาพภายใน
 แผนกิจกรรม ปี 2553
 แผนกิจกรรม ปี 2554

 


    - รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

   

คู่มือประกันคุณภาพ ปี 2553

คู่มือ สกอ.2553 (Update ม.ค. 54)

คู่มือ สมศ.
(update 4 พ.ค. 54)

คู่มือหน่วยงาน
สนับสนุน
ปี 2553

 

   


 
ประเมินคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดี
     
วิทยาเขตปัตตานี 22/07/53

 ขอแสดงความยินดีกับกองอาคารสถานที่
     
วิทยาเขตปัตตานี และคณะวิทยาศาสตร์
      และเทคโนโลยีที่ไดัรับคัดเลือกแนวปฏิบัติ
      ที่เป็นเลิศ ประจำปี 2553  

 ประชุม QMR และ QAC วข.ปน.
      28 ม.ค. 53 เวลา 09.30-12.00 น.
     

      ....................................................

 ตามหนังสือ มอ. 001.3/ว635
      ลงวันที่ 17 ธ.ค.53   สำนักประกันคุณภาพ
      ขอความกรุณาคณะ/หน่วยงานกรอกข้อมูล
      รอบ 6 เดือนลงในระบบ KPIs online
      ให้แล้วเสร็จภายใน 28 ม.ค.53 (รายละเอียด
      ในอีเมลล์ group.qac)
      ......................................................

ประชุม telemeeting 1 ก.พ.53
       เวลา 09. 30-12.30 น.
       ณ ห้อง Telemeeting (รายละเอียด
      ในอีเมลล์)
      ....................................................

สำนักงานประกันคุณภาพดำเนินการสร้าง       
      Web portal เพื่อให้ความรู้ด้าน
      PMQA คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

     ......................................................

  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
       ประกันคุณภาพของคณะ (18 ก.พ.53)
       เวลา 09.30-12.00 น.

       ....................................................

 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
       ประกันคุณภาพหน่วยงานสนุบสนุน
       (19 ก.พ.53)
เวลา 09.30-12.00 น.

 

ข่าวกิจกรรมฝ่ายประกันคุณภาพ


ประมวลภาพ QA สัญจร 7 ก.พ. 51

ประมวลภาพประชุมเชิงปฏิบัติการ
      (วันที่ 10 มี.ค 51)

ประมวลภาพโครงการพัฒนา QAC
      (22-24 พ.ค 51
)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
      (30 มิย.51)

 
การประเมินคุณภาพภายใน
      (27-28 ตุลาคม 51)


แนวทางการวิเคราะห์ SWOT
      (22 ธค.51)

แนวทางการจัดทำ KPIs สนอ.
      (30 มค .52)

ประชุมการบริหารความเสี่ยง
      (10-11 กพ.52)
      - powerpoint
      - แบบทดสอบความเข้าใจ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
     "ตอนเยี่ยมบ้านประกันคุณภาพ"
       วันที่ 11 มีนาคม 2552 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
      "ตอน QA The master "
       วันที่ 20 เมษายน 2552

โครงการทัศนศึกษาดูงาน 
      "ตอน รู้เขาเพื่อพัฒนาเรา"
      วันที่ 26-30 เมษายน 2552
      ณ มหาวิทยาลัยมหิดล/นเรศวร

ประมวลภาพโครงการเสริมสร้างความรู้
      เรื่อง " PMQA" วันที่ 16 มีนาคม 2553
      ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี
      - เอกสารประกอบการบรรยาย

 ประมวลภาพโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
      "ตอนเยี่ยมบ้านประกันคุณภาพ"
       ณ คณะเภสัชศาสตร์และศูนย์เครื่องวิทย์ฯ
       วันที่ 17 มีนาคม 2553
        - เอกสารศูนย์เครื่องมือ

 ประมวลภาพโครงการทัศนศึกษาดูงาน
      "ตอนรู้เขาเพื่อพัฒนาเรา"
       ณ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
       และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
       ประสานมิตร (25-30 สิงหาคม 2553)     
      

 ประมวลภาพโครงการพัฒนางาน
      "ด้านการจัดการความรู้"
       ณ ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์
      (11 กุมภาพันธ์ 2554)  

 ประมวลภาพโครงการ
      "ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี สำหรับนักศึกษา "
       ณ หอประชุม มอ.ปัตตานี
      (11 มีนาคม 2554)    

 โครงการเสริมสร้างความรู้ เรื่อง รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
       Thailand Quality Award (TQA)
       ณ ห้องมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       (7-9 มิถุนายน 2554)
       - เอกสารประกอบการบรรยาย

 การจัดการเชิงกลยุทธ์กุญแจสู่ความสำเร็จ

ประโยชน์ของการประกันคุณภาพ

โฉมหน้า "ผู้เรียน" ไทยในอนาคต

 

ประกาศ
:: โปรแกรมคำนวนของ สมศ.
:: คู่มือการใช้งานโปรแกรม


       

 รายงานการประเมินคุณภาพ ประจำปี 2549

รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ประจำปี
       2550

รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ประจำปี
       2551

รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ประจำปี
       2552

 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2551
:: Power by
Quality Assurance ::